Jak vzděláváme

V naší mateřské škole vytváříme tvořivé, vstřícné, podporující a bezpečné prostředí, ve kterém poskytujeme dětem dostatek podnětů pro jejich harmonický intelektuální, emocionálnímu a sociální rozvoj. Děti mají zázemí ve třech domovských třídách. Podle typů činností během dne mohou spolupracovat se svými kamarády ve věkově homogenních i heterogenních skupinkách. Dopolední program je zaměřen na řízené činnosti a doplněn s ohledem k potřebám a biorytmům dětí volnými herními aktivitami, pobytem na zahradě školky, vycházkami do Porubského lesa, plaváním, dechovou gymnastikou či sportováním v tělocvičně. Odpolední program má volnější strukturu s větší mírou odpočinkových činností. Podle zájmu rodičů jsou vypsány také odpolední kroužky. V souladu s naší koncepcí využíváme možnosti VŠB-TUO, a sice sportovní zázemí, výukové programy planetária, spolupráci s dílčími pracovišti v rámci projektových dnů. Děti se v průběhu roku účastní vedle výuky plavání a lyžování také kulturních, environmentálních a jiných vzdělávacích programů pořádaných Domy dětí, Divadlem loutek a dalšími subjekty dle aktuální nabídky.

 

Vzděláváme podle Školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání „Svět dětskýma očima“. Vzdělávací cíle a očekávané výstupy vycházejí z pěti oblastí předškolního vzdělávání: Dítě a jeho tělo; Dítě a jeho psychika; Dítě a ten druhý; Dítě a společnost; Dítě a svět. Výchovné a vzdělávací činnosti jsou založeny na dostatečně obecném centrálním tématu, které je strukturováno do jednotlivých podtémat dále rozpracovaných učitelkami v třídních vzdělávacích plánech a týdenních plánech. V souladu s věkovými a vývojovými potřebami dětí jsou realizovány konkrétní integrované aktivity, které:

 • mají obsah podněcující zájem dítěte,
 • vycházejí z přímé zkušenosti dítěte,
 • poskytují dítěti interakci se skutečným světem,
 • prostřednictvím prožitkových činností umožňují dítěti situační učení.

 

Zaměřujeme se na rozvoj všech složek inteligence
Dbáme na to, aby během procesu řízeného i spontánního učení děti zapojovaly všechny smysly, uvědomovaly si své pocity, reflektovaly svět kolem sebe a hledaly vhodné strategie k řešení daných problémů tak, jak naznačuje schéma: vidím – dotýkám se – slyším – prociťuji – přemýšlím – tvořím.

Dáváme dětem dostatečný prostor pro spontánní aktivity a zároveň je vedeme a povzbuzujeme i v činnostech vedoucích ke kompenzaci případných dílčích deficitů tak, aby došlo k položení kvalitních základů pro rozvoj jejich inteligence ve všech složkách.

Logicko-matematická a prostorová oblast
V předmatematické průpravě využíváme:

 • metody prof. Hejného. Dítě si během řešení přiměřených úloh v komunikaci s učitelkou a ostatními dětmi prostřednictvím manipulací, modelování a dramatizace konstruuje své vlastní znalosti o daném problému. Osvojuje si elementární matematický jazyk. S pomocí synchronizace rytmu, pohybu a slova rozvíjí číselné představy;
 • 3D modely. Dítě si prostřednictvím skládání modelů z pláště do 3D podoby uvědomuje jednotlivé geometrické tvary a rozdíl mezi obsahem a pláštěm;
 • konstrukční modely z vlnité lepenky. Dítě z lepenky vytvářejí modely předmětů, se kterými běžně manipuluje, a získává povědomí o vlastnostech a konstrukčních možnostech tohoto jednoduchého materiálu;
 • konstrukční práce podle návodu. Dítě pracuje s konstrukčními stavebnicemi podle návodu. Prostřednictvím práce s návodem rozvíjí své prostorové vnímání, cit pro detail, sleduje dílčí kroky stavby a uvědomuje si praktické důsledky chyb v konstrukci.

Jazyková, hudebně-dramatická oblast a sociální rozvoj
V jazykové a hudebně-dramatické průpravě využíváme:

 • dechovou gymnastiku. Dítě se učí prostřednictvím relaxačních i aktivačních her správnému nádechu a výdechu, které jsou významnou podmínkou práce s hlasem;
 • hry podporující zrakové vnímání a paměť. Prostřednictvím těchto her založených na tréninku koncentrace dochází u dítěte k postupnému odbourávání nepozornosti a zbrklosti i rozšiřování slovní zásoby;
 • hry podporující sluchové vnímání. Záměrný rozvoj fonematického sluchu a naslouchání u dítěte je podmínkou správné analýzy zvuku, což souvisí jednak s osvojováním korektní výslovnosti, jednak s následnou schopností písma. Prostřednictvím her na lokalizaci sluchového podnětu rozvíjíme u dítěte také prostorovou orientaci a udržení pozornosti;
 • literární texty podporující rozvoj verbální paměti. Dítě si osvojuje říkadla, básničky a písničky odpovídající jeho věku. Pamětní osvojování krátkých textů je podporováno doprovodnými pohybovými aktivitami. Dítě se učí také naslouchat mluvenému projevu, prokazuje porozumění textu převyprávěním vlastními slovy. Porozumění chronologii prokazuje prací s obrázkovou osnovou;
 • logopedické říkanky a hry. Prostřednictvím logopedických říkanek a her je dítě vedeno k postupnému osvojování správné výslovnosti hlásek;
 • dramatickou výchovu. Dítě se prostřednictvím dramatizace ocitá v různých sociálních rolích a může si vyzkoušet v bezpečném prostředí rozmanitou škálu emocí, porozumět jim, a tedy sobě i okolí. Dramatické činnosti jsou zaměřeny k budování empatického a prosociálního chování i kooperace v rámci dětské skupiny.

Ve skupině pracujeme také metodou:

 • komunitního kruhu: děti se v komunitním kruhu setkávají každý den, sdělují si v něm navzájem své zážitky, pocity a postoje. Práce v komunitním kruhu je zaměřena i na prevenci sociálně patologického chování. S pomocí učitelky děti řeší aktuální problémové situace, které se ve skupině dětí objeví;
 • diskusního kruhu: učitelka s dětmi v diskusním kruhu probírá jednotlivé oblasti vzdělávacího tématu. Jeho funkce je v první fázi motivační a evokační, tj. naladění na téma a uvědomění, co o tématu už víme. V průběhu týdne si děti povídají o nově nabytých informacích k tématu, přemýšlejí o nich a na závěr hodnotí, co jim téma přineslo zajímavého.

V rámci jazykové průpravy je do výuky implementovaná také angličtina. Dítě si osvojuje elementární konverzační fráze během denních aktivit (např. přivítání, stolování, úklid hraček, kreslení apod.). Dále se seznamuje se slovní zásobou prostřednictvím skupinových her, písniček a básniček. Od tří let věku vyučující využívá metodickou oporu, DVD a pracovní sešit „WOW!“ jazykové školy Wattsenglish. Od čtyř a půl let věku dle individuálních pokroků se dítě účastní pravidelné výuky angličtiny v rámci celoročního projektu „Fairy Tales“.
 

Výtvarné a pracovní činnosti
Ve výtvarné a pracovní průpravě využíváme:

 • různé typy výtvarných materiálů: papíry, pastelky, voskovky, voskové i suché pastely, fixy, foukací barvy, tempery, vodovky, nůžky, lepidla, modelíny, modelovací samotvrdnoucí hmoty, kinetický písek a přírodní i umělé materiály;
 • různé typy nástrojů: vykrajovátka, válečky, plastové nožíky, rádýlka, mačkátka, struhadla, mísy, vařečky apod.

Zaměřujeme se na:

 • rozvoj jemné motoriky: dítě rozvíjí kreslířské pohyby ruky; míchá, rozfoukává barvy; hněte, stlačuje, válí, přidává a ubírá, dělí na části plastelínu, hmotu, těsto; krčí, mačká, skládá a překládá papír; vystřihuje, nalepuje a slepuje;
 • individuální tvorbu: dítě dle pokynů, předlohy či vlastní fantazie ztvárňuje vybrané téma. Je vedeno k užití správné techniky, ke koncentraci a dokončení práce v souladu se svými schopnostmi;
 • skupinovou tvorbu: dítě spolupracuje na konečném výtvoru s ostatními dětmi, učí se, že konečný výsledek je závislí na přístupu každého člena skupiny;
 • praktické činnosti: dítě se pod dozorem učitelky v rámci tematických projektových dnů učí odměřovat, vážit, přelévat potraviny vyrábět těsto na sušenky a perníčky. Seznamuje se s běžnými kuchyňskými pomůckami (mixér, odšťavňovač, sušička ovoce);
 • práci s montessori pomůckami: prostřednictvím montessori pomůcek dítě rozvíjí hrubou i jemnou motoriku a osvojuje si sebeobslužné činnosti. Individuálně pracuje s didaktickými sadami pro smyslovou, matematickou a praktickou výchovu;
 • environmentální výchovu: dítě se seznamuje s procesem růstu rostliny i základními zahradnickými činnostmi (klíčení, setba, přesazování, jednocení, zalévání, pletí, sklizeň). Ve třídě se dítě podílí na péči o amazonského šneka a strašilky.

Pohybové činnosti
V rámci pohybové průpravy se zaměřujeme na:

 • lokomoční pohybové činnosti: chůze, běh, skoky a poskoky, lezení;
 • nelokomoční pohybové činnosti: změny poloh a pohybů těla na místě;
 • zdravotní cvičení: vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační a jógová cvičení;
 • aktivační hry, sezónní a míčové hry;
 • výuku plavání;
 • osvojení základů lyžování.

Badatelsky orientovaná výuka
Badatelsky orientovaná výuka patří mezi soudobé trendy ve vzdělávání a je postavena na principu relativně samostatného poznávání skutečnosti jedincem prostřednictvím aktivní činnosti. Badatelsky orientovaná výuka má význam nejen v tom smyslu, že dítě objevuje relativně samo skutečnosti, které si má osvojit, ale i v tom, že se učí nové skutečnosti aktivně poznávat, tj. učí se badatelsky myslet.

Dítě si již v předškolním věku vytváří vlastní obraz o světě, ve kterém žije, o ostatních lidech i o sobě samém. Své pojetí světa si konstruuje z individuálních zkušeností, které postupně získává v interakci s okolím. Pokud je nová informace, kterou dítěti poskytujeme, v rozporu s jeho dosavadním pojetím světa, dítě ji nemusí vůbec přijmout. Proto učitel v rámci badatelsky orientované výuky připravuje takové učební situace, ve kterých si děti své vidění světa uvědomí a mohou je začít srovnávat s tím, co doslova na vlastní kůži zažijí. Učitel vede děti k tomu, aby nad dosavadními zkušenostmi přemýšlely a aby je organizovaly, prohloubily, obohatily a rozvinuly. K tomu je nutný dostatek času pro samostatnou práci i pro interakci ve skupině. Badatelsky orientovaná výuka je založená na získávání nových zkušeností, jejich porovnávání se zkušenostmi starými a začleňování do vlastních mentálních struktur. To probíhá nejen na úrovni každého jedince, ale i celé skupiny, třídy. Když děti navzájem porovnávají vlastní naivní prekoncepty, zjišťují, že ostatní se na stejnou věc mohou dívat jinak. Někdy děti setrvají u svých koncepcí, protože se jim v sociální interakci potvrdí. Jindy je mohou opouštět nebo rozšiřovat a re-konstruovat na základě nových zkušeností.

Učitel vzdělávající podle principů badatelsky orientované výuky má roli průvodce, jenž při řešení problému vede jedince postupem obdobným, jaký je běžný při reálném výzkumu. Postup má následující fáze:

 1. formulace hypotéz (jak co funguje, jakou to má roli…);
 2. konstrukce metod řešení (jak to zjistit…);
 3. získání výsledků (zjištěných metodikou, na které se děti s učitelem dohodly);
 4. diskuse (co to znamená, co mohlo být jinak, co tomu říkají informace na webu a v literatuře…);
 5. závěr (takhle to je, takhle by to mohlo být…).

Základní osnovou pro badatelskou výuku jsou skripta „Svět v pohybu“, která byla vytvořena VŠB-TUO na podporu polytechnické výuky v mateřských školách. Badatelsky orientovaná výuka je implementována do běžných vzdělávacích aktivit, ale probíhá také formou projektových dnů. V rámci badatelsky orientované výuky děti:

 • pracují s lupou, PC mikroskopem, pinzetou, kapátkem, pipetou, kádinkou, odměrným válcem;
 • s bezpečnými látkami a sledují jejich vzájemné reakce;
 • provádějí pokusy s vodou, vzduchem, tlakem, zvukem, tažnou silou, třením, statickou elektřinou, magnetismem apod.

 

Předškolní příprava
V předškolní přípravě se zaměřujeme mj. na:

 • grafomotorická cvičení: dítě správně sedí a drží psací náčiní, osvojuje si správný pohyb ruky v lokti a rameni, přítlak na tužku i uvolnění přítlaku; absolvuje základní sadu přípravných uvolňovacích cviků na písmo (švihy; čáry; švihy a tahy; kličky, spirály a jejich kombinace).
 • rozvoj klíčových oblastí školní zralosti: předškoláci využívají pracovních sešitů pro MŠ „Kuliferda“ tematicky koncipovaných v návaznosti na konkrétní roční období, jejichž aktivity jsou zaměřeny na rozvoj klíčových oblastí školní zralosti.
 • deskové a společenské hry: předškoláci si prostřednictvím deskových her tříbí své logické a strategické myšlení, předmatematické představy i smysl pro fair play.

 

Zaměřujeme se na rozvoj klíčových kompetencí
V souladu s RVP pro PV se zaměřujeme i na rozvoj klíčových kompetencí jako souborů předpokládaných vědomostí, dovedností, postojů a hodnot důležitých pro osobnostní rozvoj a uplatnění každého jedince. Pro větší přehlednost jsme výchovné a vzdělávací strategie na úrovni mateřské školy vedoucí k rozvoji klíčových kompetencí shrnuli do následující tabulky.

KOMPETENCE Z RVP PVVÝCHOVNÉ A VZDĚLÁVACÍ STRATEGIE NA ÚROVNI ŠKOLY
KOMPETENCE K UČENÍ
 • Vedeme dítě k soustředěnému pozorování, zkoumání, objevování okolního světa a jevů.
 • Vedeme dítě tak, aby si všímalo souvislostí, experimentovalo a užívalo při tom jednoduchých pojmů, znaků a symbolů.
 • Vedeme dítě k tomu, aby získanou zkušenost uplatňovalo v praktických situacích a v dalším učení.
 • Poskytujeme dítěti elementární poznatky o světě lidí, kultury, přírody i techniky, o jeho rozmanitostech a proměnách.
 • Poskytujeme dítěti vodítka, aby se zorientovalo v řádu a dění v prostředí, ve kterém žije.
 • Podněcujeme dítě, aby kladlo otázky a hledalo na ně odpovědi, aktivně si všímalo, co se kolem něho děje.
 • Motivujeme dítě k potřebě porozumět věcem, jevům a dějům, které kolem sebe vidí.
 •  Pozitivně hodnotíme každý pokrok dítěte a vedeme jej k reflexi toho, co samo dokázalo a zvládlo.
 • Vedeme dítě k vědomému učení se, ke schopnosti vyvinout úsilí, soustředit se na činnost a záměrně si zapamatovat informace.
 • Vedeme dítě k dokončení započaté práce, k tomu, aby se řídilo instrukcemi a pokyny vedoucími k požadovanému výsledku.
 • Vedeme dítě k tomu, aby reálně odhadlo své síly, zhodnotilo svoje osobní pokroky i ocenilo výkony druhých.
KOMPETENCE K ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ
 • Poskytujeme dítěti pozitivní odezvu na aktivní zájem o problémovou situaci.
 • Podporujeme dítě, aby řešilo problémy, na které stačí.
 • Umožňujeme dítěti, aby známé a opakující se situace řešilo samostatně (na základě nápodoby či opakování), náročnější s oporou a pomocí dospělého.
 • Vedeme dítě, aby problémy řešilo na základě bezprostřední zkušenosti, postupovalo cestou pokusu a omylu, zkoušelo, experimentovalo, spontánně vymýšlelo nová řešení problémů a situací, hledalo různé originální možnosti a varianty, aktivně užívalo fantazii a představivost.
 • Vedeme dítě k tomu, aby při řešení myšlenkových i praktických problémů užívalo logických, matematických i empirických postupů, pochopilo jednoduché algoritmy řešení různých úloh a situací a využívalo je v dalších situacích.
 • Prostřednictvím řízených činností vedeme dítě k tomu, aby si zpřesňovalo početní představy, užívalo číselných a matematických pojmů, vnímalo elementární matematické souvislosti.
 • Pomáháme dítěti rozlišovat řešení, která jsou funkční (vedoucí k cíli), a řešení, která funkční nejsou, a volit mezi nimi.
 • Pomáháme dítěti pochopit, že vyhýbat se řešení problémů nevede k cíli, ale že jejich včasné a uvážlivé řešení je naopak výhodou, uvědomit si, že svou aktivitou a iniciativou může situaci ovlivnit.
 • Vedeme dítě k práci s chybou, poskytujeme mu pozitivní zpětnou vazbu za úspěch i snahu a povzbuzení v případě neúspěchu.
KOMPETENCE KOMUNIKATIVNÍ
 • Dbáme na to, aby dítě ovládlo řeč, hovořilo ve vhodně formulovaných větách, samostatně vyjadřovalo své myšlenky, sdělení, otázky i odpovědi, rozumělo slyšenému, slovně reagovalo a vedlo smysluplný dialog.
 • Podporujeme dítě, aby vyjadřovalo a sdělovalo své prožitky, pocity a nálady různými prostředky (řečovými, výtvarnými, hudebními, dramatickými apod.).
 • Vedeme dítě k vnímavosti vůči symbolům, gestům, mimice i jiným paralingvistickým způsobům komunikace.
 • Podporujeme dítě, aby se zbavilo ostychu z komunikace v běžných situacích.
 • Učíme dítě osvojovat si dovednosti předcházející čtení a psaní.
 • Seznamujeme dítě s informativními a komunikativními prostředky (knížky, encyklopedie, počítač, audiovizuální technika, telefon atp.).
 • Budujeme cíleně českou i anglickou slovní zásobu, s níž je dítě schopno popsat svět, který ho obklopuje.
 • Zapojuje dítě do česky i anglicky vedené komunikace, důsledně odstraňujeme jeho chyby ve výslovnosti i větných vazbách.
 • Učíme dítě základní komunikační fráze v českém i anglickém jazyce tak, aby se dítě v základních situacích v cizojazyčném prostředí nebálo komunikovat.
KOMPETENCE SOCIÁLNÍ A PERSONÁLNÍ
 • Vedeme dítě, aby se naučilo samostatně rozhodovat o svých činnostech, umělo si vytvořit svůj názor a vyjádřit jej.
 • Vedeme dítě k uvědomění si, že za sebe i své jednání odpovídá a nese důsledky.
 • Poskytujeme dítěti zpětnou vazbu, aby bylo schopno dětským způsobem projevovat citlivost a ohleduplnost k druhým, pomoc slabším, rozpoznat nevhodné chování, bylo vnímavé vůči nespravedlnosti, ubližování, agresivitě a lhostejnosti.
 • Vytváříme takové situace, aby dítě pracovalo ve skupině a dokázalo se prosadit, ale i podřídit, při společných činnostech se domlouvat a spolupracovat.
 • Seznamujeme dítě se základními společenskými pravidly a vedeme je k jejich uplatňování v běžných situacích.
 • Vedeme dítě k respektu k druhým, k osvojení strategií vyjednávání a přijímání a uzavírání kompromisů, vyžaduje-li to situace.
 • Poskytujeme dítěti modely prosociálního chování a pozitivních mezilidských vztahů.
 • Dáváme dítěti prostor, aby se spolupodílelo na tvorbě pravidel a společných rozhodnutích kolektivu.
 • Dbáme na to, aby dítě akceptovalo vyjasněné a zdůvodněné povinnosti a dodržovalo dohodnutá a pochopená pravidla.
 • Vedeme dítě k obezřetnosti při setkání s neznámými lidmi či v neznámých situacích, učíme ho používat já-výroky, kterými může jednoznačně odmítnout nevhodné chování i komunikaci, která je mu nepříjemná.
 • Vedeme dítě k toleranci k odlišnostem a jedinečnostem lidí kolem něj.
 • Vedeme dítě k pochopení, že nespravedlnost, ubližování, ponižování, lhostejnost, agresivita a násilí se nevyplácí a že vzniklé konflikty je lépe řešit dohodou.
 • Poskytujeme dítěti podporu, aby se dokázalo bránit projevům násilí jiného dítěte, ponižování a ubližování.
KOMPETENCE ČINNOSTNÍ A OBČANSKÉ
 • Vedeme dítě k plánování, organizování, řízení a vyhodnocování jeho činností a her.
 • Vedeme dítě k rozpoznávání a využívání vlastních silných stránek, k poznávání svých slabých stránek.
 • Podporujeme dítě při odhalování rizika svých nápadů, při realizaci jeho záměru, k schopnosti měnit strategie, upravovat cíle a přizpůsobit se okolnostem.
 • Vedeme dítě k pochopení, že se může o tom, co udělá, rozhodovat svobodně, ale že za svá rozhodnutí také odpovídá.
 • Podporujeme u dítěte smysl pro povinnost ve hře, práci i učení.
 • Podněcujeme zájem dítěte o druhé i o to, co se kolem děje.
 • Vedeme dítě k pochopení, že zájem o to, co se kolem děje, činorodost, pracovitost a podnikavost jsou přínosem a že naopak lhostejnost, nevšímavost, pohodlnost a nízká aktivita mají svoje nepříznivé důsledky.
 • Pomáháme dítěti vytvořit si základní dětskou představu o tom, co je v souladu se základními lidskými hodnotami a normami, i co je s nimi v rozporu.
 • Umožňujeme dítěti spoluvytvářet pravidla společného soužití mezi vrstevníky, seznamujeme ho s jejich smyslem a objasňujeme mu, proč je dobré se jimi řídit.
 • Vedeme dítě k uvědomění si svých práv i práv druhých, k pochopení, že všichni lidé mají stejnou hodnotu.
 • Seznamujeme dítě s principy ekologického myšlení a vedeme ho k uvědomění, že svým chováním ovlivňuje prostředí, v němž žije.
 • Důsledně dbáme na to, aby se dítě řídilo pravidly bezpečnosti, neohrožovalo sebe ani druhé, chovalo se zodpovědně.

Naši partneři

Kde nás najdete? V srdci kampusu VŠB – Technické univerzity Ostrava